Loader

Polityka Prywatności

WPROWADZENIE I KONTAKT

Korzystając ze strony, oświadczasz, że wyrażasz zgodę na zbieranie, przechowywanie, użytkowanie i przekazywanie twoich danych osobowych zgodnie z poniższą polityką, zarówno w celach marketingowych, jak i w celu wykonywania zobowiązań wynikających z umów zawartych między naszą spółką i tobą, jeżeli ma to miejsce.
W przypadku, gdy nie wyrażasz zgody na niniejszą politykę, prosimy o niekorzystanie w żaden sposób z niniejszej strony.
Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie informacji o zbieraniu, przechowywaniu, użytkowaniu i przekazywaniu twoich danych („Dane”) wskutek korzystania z niniejszej strony oraz o twoich prawach w tym zakresie.

Uważnie przeczytaj niniejszy dokument przed rozpoczęciem korzystania ze strony. Jeżeli nie chcesz być zobowiązany niniejszą Polityką, nie korzystaj z niniejszej strony.

Dane mogą być wykorzystywane przez naszą spółkę oraz przez wszystkie podmioty grupy MAS Real Estate („My”, „Spółka”). Na tej samej zasadzie mogą być one wykorzystywane przez Partnerów handlowych Spółki.

Bezpieczeństwo twoich danych jest dla nas bardzo ważne i dokładamy wszelkich wysiłków, aby obchodzić się z nimi w poufny i bezpieczny sposób.

Prosimy wszelkie pytania i problemy dotyczące RODO zgłaszać pod adres: GDPR@masrei.com

Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki lub reklamacje dotyczące korzystania z Danych, prosimy o kontakt z Laura Lostun – osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych (DPO), a my uczynimy wszystko, aby odpowiedzieć na twoją reklamację lub pytania jak najszybciej.

ZBIERANE I WYKORZYSTYWANE DANE

Dane, które zbieramy, to te, które decydujesz się oddać nam do dyspozycji.
Oglądanie strony oznacza automatyczne zbieranie danych dotyczących twojego adresu IP, systemu operacyjnego oraz rodzaju przeglądarki dla celów administrowania systemem, ze względów bezpieczeństwa oraz dla gromadzenia informacji zbiorczych. Są to dane statystyczne o działaniach i sposobach przeglądania stron przez naszych użytkowników.
Rodzaje informacji osobowych, które zbieramy oraz przetwarzamy, obejmują:

 • informacje, które przekazujesz, uzupełniając formularz zapisu na naszej stronie – mogą one obejmować między innymi twoje nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
 • prowadzoną z tobą korespondencję, obejmującą, ale nie ograniczającą się do zawiadomień, wniosków, pytań itp.

Na tej samej zasadzie w chwili wejścia na naszą stronę zbieramy i przechowujemy szereg danych o charakterze osobowym przesłanych automatycznie przez twoją przeglądarkę, takich jak:

 • adresy IP (internet protocol),
 • rodzaj i wersja przeglądarki,
 • rodzaj urządzenia oraz system operacyjny,
 • data i godzina wejścia na stronę,
 • twoja lokalizacja.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na to, aby twoje Dane o charakterze osobowym były przesyłane w celu ich przechowywania na serwer zarządzany przez dostawcę usług IT albo jeden z podmiotów z nim powiązanych i/lub jego podwykonawców, przy utrzymaniu środków technicznych, organizacyjnych oraz osobowych na tym samym poziomie

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE

Dane osobowe, które nam dostarczasz przez naszą stronę, możemy wykorzystywać do:

 • dostarczania żądanych informacji oraz udzielania odpowiedzi na otrzymywaną od ciebie korespondencję,
 • przesyłania informacji marketingowych o nas, naszych projektach/kampaniach/wydarzeniach/aktywnościach itp.
 • informowania o dowolnych czynnościach podejmowanych przez nas, którymi naszym zdaniem możesz być zainteresowany,
 • dostarczania ci treści naszej strony w sposób, który uznajemy za najbardziej skuteczny,
 • podania szczegółów innych kampanii, promocji lub lokalnej działalności (należy wówczas zapoznać się z właściwymi przepisami udostępnionymi w takich przypadkach),
 • kontaktowania się z tobą w razie potrzeby.

Twoje dane o charakterze osobowym będą przechowywane przez cały okres istnienia Konta i/lub zapisu na Newsletter. Usuniemy Dane związane z twoim Kontem lub zapisem na Newsletter od razu po dezaktywacji Konta lub wypisania się z Newslettera. Jednocześnie jest możliwe, że usunięcie Danych nie będzie równoznaczne z usunięciem twojego Konta i/lub wypisaniem się z Newslettera. Na tej samej zasadzie zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania Danych w sytuacji, gdy jest to konieczne dla spełnienia naszych prawnych zobowiązań, rozstrzygania sporów itp.

PRZESYŁANIE INFORMACJI OSOBOWYCH POZA EOG

Informacje, które nam dostarczasz, mogą być przez nas przesyłane spółkom z naszej grupy do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Kraje poza Europejskim Obszarem Gospodarczym nie zawsze mają rygorystyczne przepisy w zakresie ochrony danych. Jednakże zawsze będziemy podejmować środki w celu zapewnienia, że twoje informacje są użytkowane zgodnie z niniejszą Polityką oraz bezpiecznie przechowywane. Jeżeli nie udzielasz zgody na ich przesyłanie, prosimy o nierejestrowanie się na naszej stronie.

UJAWNIENIE INFORMACJI OSOBOM TRZECIM

Dane, które oddajesz nam do dyspozycji, są traktowane z maksymalną poufnością.
Jednakże w niektórych przypadkach możliwe jest, że otrzymamy żądanie ujawnienia twoich Danych w celu spełnienia wymagań prawnych.
Jednocześnie możemy ujawnić Dane spółkom z naszej grupy lub osobom trzecim:

 • których usługi są niezbędne do dostarczenia informacji, o które nas poprosiłeś. Przykładowo możliwe jest, że będziemy musieli ujawnić twoje dane osobowe naszym agentom lub doradcom ds. PR,
 • w przypadku, gdy trzecia strona zawodowo doradza nam albo którejkolwiek ze spółek w naszej grupie,
 • dane, które zbieramy w momencie, gdy uzupełniasz formularz zapisu na newsletter albo formularz kontaktowy, mogą być przesyłane naszemu dostawcy usług oraz utrzymania.

Nasza strona może zawierać linki do innych stron należących do osób trzecich. Nie możemy kontrolować praktyk poufności na tych stronach. Wskutek tego w przypadku wejścia na taką stronę upewnij się, że przeczytałeś związaną z nią politykę poufności.

INFORMACJE NIEZAMÓWIONE

W przypadku, kiedy otrzymamy twoje dane osobowe, których bezpośrednio od ciebie nie żądaliśmy, oraz ustalimy, że moglibyśmy otrzymać te dane, gdybyśmy o nie poprosili, podejmiemy konieczne kroki, aby zawiadomić cię w rozsądnym terminie o tym, że zebraliśmy te Dane. W zakresie, w którym nie moglibyśmy zebrać tych danych od ciebie, prosząc o nie, przystąpimy do ich zniszczenia lub pseudonimizacji. Jakiekolwiek Dane niezamówione, które nam dostarczysz, będą wykorzystane w celach wskazanych w niniejszej Polityce oraz przy zachowaniu celu, dla którego je nam dostarczyłeś.

TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z DANYMI O CHARAKTERZE OSOBOWYM

Prawo dostępu
W całym okresie przetwarzania twoich Danych masz prawo, bez zobowiązania do ponoszenia jakichkolwiek opłat lub kosztów o dowolnym charakterze, do uzyskania od nas, na podstawie złożonego w tym celu wniosku, następujących informacji:

 • Potwierdzenia, że przetwarzamy lub nie twoje Dane
 • Dostępu do tych Danych oraz do następujących informacji:
 • o celu przetwarzania,
 • o kategorii danych o charakterze osobowym,
 • o adresatach lub kategoriach adresatów, którym dane te zostaną ujawnione,
 • o szacunkowym okresie przechowywania tych danych,
 • o prawie do żądania poprawienia lub usunięcia danych albo ograniczenia ich przetwarzania, a także prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • o prawie do złożenia skargi do Organu Nadzoru właściwego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) uodo.gov.pl
 • w przypadku, gdy dane nie będą zbierane bezpośrednio przez nas, jakichkolwiek informacji dotyczących ich źródła,
 • o występowaniu automatycznego procesu decyzyjnego, włącznie z tworzeniem profili,
 • w zakresie, w jakim twoje Dane są przesyłane do kraju trzeciego, o zabezpieczeniach dotyczących tego transferu,
 • c) Prawie do otrzymania kopii twoich Danych.

Prawo do poprawienia danych
W całym okresie przetwarzania twoich Danych masz prawo, bez zobowiązania do ponoszenia jakichkolwiek opłat lub kosztów o dowolnym charakterze, do uzyskania od nas, w terminie maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania od ciebie pisemnego wniosku, poprawienia twoich danych, które są niedokładne, lub uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych
W całym okresie przetwarzania twoich Danych o charakterze osobowym masz prawo, bez zobowiązania do ponoszenia jakichkolwiek opłat lub kosztów o dowolnym charakterze, do uzyskania od nas albo też my możemy z urzędu przystąpić do usunięcia twoich danych w następujących sytuacjach:

 • dane o charakterze osobowym nie są już konieczne do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub przetworzone,
 • cofnięto zgodę na przetwarzanie danych, która została nam przesłana oraz nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania,
 • sprzeciwiasz się przetwarzaniu twoich danych oraz nie istnieją uzasadnione powody umożliwiające ich przetwarzanie,
 • dane o charakterze osobowym były nielegalnie przetwarzane.

Dane powinny być usunięte w celu zastosowania się do prawnego obowiązku leżącego po naszej stronie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przez cały okres przetwarzania twoich danych o charakterze osobowym masz prawo, bez zobowiązania do ponoszenia jakichkolwiek opłat lub kosztów o dowolnym charakterze, do uzyskania od nas, w terminie maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania od ciebie pisemnego wniosku, ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

 • kwestionujesz dokładność twoich danych, a ograniczenie ich przetwarzania będzie miało miejsce w okresie, w którym sprawdzimy dokładność danych,
 • przetwarzanie danych jest bezprawne oraz sprzeciwiasz się usunięciu twoich danych o charakterze osobowym, wnosząc w zamian za to o ograniczenie ich wykorzystania,
 • nie potrzebujemy twoich danych o charakterze osobowym w celu przetwarzania, natomiast chcesz ich zachowania dla stwierdzenia, wykonywania lub obrony prawa przed sądem,
 • w okresie, w którym sprawdzamy, czy nasze uzasadnione prawa operatora danych osobowych są ważniejsze od twoich praw jako osoby, której dane są przetwarzane, w sytuacji, w której sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych.

W sytuacji, w której przetwarzanie zostało ograniczone, dane o charakterze osobowym mogą być, za wyjątkiem ich przechowywania, przetwarzane wyłącznie za twoją zgodą lub mogą być przetwarzane w celu stwierdzenia, wykonywania lub obrony prawa przed sądem albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej ze względu na interes publiczny.

Prawo do bycia informowanym o poprawieniu lub usunięciu danych o charakterze osobowym lub w zakresie ograniczenia przetwarzania
Przez cały okres przetwarzania twoich danych o charakterze osobowym masz prawo, bez zobowiązania do ponoszenia jakichkolwiek opłat lub kosztów o dowolnym charakterze, do uzyskania od nas, w terminie maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania od ciebie pisemnego wniosku, informacji o przeznaczeniu danych o charakterze osobowym, dla których zostałeś poinformowany o możliwości ich poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przesłania danych o charakterze osobowym
Przez cały okres przetwarzania twoich danych o charakterze osobowym masz prawo, bez zobowiązania do ponoszenia jakichkolwiek opłat lub kosztów o dowolnym charakterze, do uzyskania od nas, w terminie maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania od ciebie pisemnego wniosku, danych o charakterze osobowym, które ciebie dotyczą, oraz które nam dostarczyłeś, w uporządkowanym formacie oraz formacie, który może być automatycznie odczytany, a także o prawie przesłania tych danych innemu operatorowi w przypadku, gdy:

 • podstawą przetwarzania jest twoja zgoda lub umowa oraz
 • przetwarzanie jest automatycznie wykonywane.

Przesyłanie innemu operatorowi może być dokonane bezpośrednio przez nas, w zakresie, w jakim o to poprosisz oraz jeżeli jest to możliwe z technicznego punktu widzenia.

Prawo do sprzeciwu oraz automatycznego procesu decyzyjnego
W każdej chwili masz prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych o charakterze osobowym, włącznie z profilowaniem oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego.

Twoje prawo do sprzeciwu może zostać wykonane poprzez przesłanie nam pisemnego wniosku w tym zakresie.
W wyżej opisanych celach możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej spółce (DPO).

OKRES PRZETWARZANIA ORAZ PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane będą przetwarzane oraz przechowywane za twoją zgodą aż do jej odwołania.

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Ochrona twoich danych jest dla nas bardzo ważna. Podejmiemy wszystkie konieczne środki dla zabezpieczenia twoich danych przed nieautoryzowanym dostępem lub ich zmiany, ujawnienia lub nieautoryzowanego zniszczenia Danych [KP: zniszczenia nieautoryzowanych Danych? BS: Tak]. Zakłada to okresową weryfikację praktyki zbierania, przechowywania oraz przetwarzania danych oraz środków bezpieczeństwa i fizycznych środków bezpieczeństwa dla ochrony przez nieautoryzowanym dostępem do systemów, gdzie przechowujemy dane osobowe.

Wdrożyliśmy techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony twoich Danych przed nieautoryzowanym dostępem, ich utratą, zniszczeniem albo przypadkową lub celową zmianą. Środki te są stale aktualizowane oraz przystosowywane dla zapewnienia najwyższego poziomu ochrony.

Wszystkie informacje o charakterze osobowym mogą być przetwarzane za pośrednictwem bezpiecznych stron wykorzystujących system szyfrowania SSL, oznaczonych symbolem kłódki umieszczonej w dolnej części okna przeglądarki.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Niniejsza polityka może być przez nas zmieniona w dowolnej chwili w sposób jednostronny. W zakresie, w jakim taka zmiana nastąpi, będzie ona ważna od dnia opublikowania na naszej stronie jej zmienionej wersji.

ZMIANY PRAWNE W RAMACH SPÓŁKI

W sytuacji, gdy Spółka będzie przechodzić proces reorganizacji, połączenia, nabycia lub jakiejkolwiek innej zmiany kontroli nad nami albo przeniesienia aktywów, twoje Dane będą mogły zostać przeniesione jako część tej transakcji, o czym zostaniesz zawiadomiony.

POLITYKA KORZYSTANIA Z CIASTECZEK

Polityka ta dotyczy ciasteczek oraz stron internetowych niniejszego portalu.
Czym są ciasteczka?

Ciasteczka są plikiem o małych rozmiarach, składającym się z liter i cyfr, który jest przechowywany na komputerze, terminalu komórkowym albo na innych urządzeniach użytkownika, z których korzysta on z internetu. Ciasteczko jest instalowane na żądanie złożone przez przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Chrome) oraz jest całkowicie “bierne” (nie zawiera oprogramowania, wirusów lub spyware oraz nie może mieć dostępu do informacji na dysku twardym użytkownika).

Do czego wykorzystuje się ciasteczka?

Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika oraz przedstawienie treści w sposób odpowiedni, dostosowany do preferencji użytkownika. Ciasteczka są wykorzystywane do przygotowywania anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych stron internetowych, umożliwiając nam ulepszanie ich struktury i zawartości, bez osobistej identyfikacji użytkownika.

Jakie ciasteczka wykorzystujemy?

Korzystamy z dwóch rodzajów ciasteczek: sesyjnych oraz stałych. Te ostatnie są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do zakończenia sesji lub zamknięcia aplikacji (przeglądarki internetowej). Pliki stałe pozostają na urządzeniu użytkownika w folderze ciasteczek albo do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jak są wykorzystywane ciasteczka przez tą stronę?

Odwiedzenie niniejszej strony może powodować otrzymanie następujących ciasteczek:

 • ciasteczka służące do badania wydajności strony,
 • ciasteczka służące do analizy odwiedzających,
 • ciasteczka służące do geotargetowania,
 • ciasteczka służące do rejestracji,
 • ciasteczka reklamowe,
 • ciasteczka dostawców reklam.

Czy ciasteczka zawierają dane osobowe?

Ciasteczka same w sobie nie potrzebują danych o charakterze osobowym do korzystania z nich i w większości przypadków nie identyfikują osobiście użytkowników internetu. Zbierane poprzez korzystanie z ciasteczek dane osobowe mogą być zbierane wyłącznie po to, aby umożliwić korzystanie przez użytkownika z określonych funkcjonalności. Takie dane są szyfrowane tak, aby uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych.

Usuwanie ciasteczek

Co do zasady aplikacja (przeglądarka internetowa) wykorzystywana do wchodzenia na strony internetowe umożliwia domyślne zapisywanie ciasteczek na urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby automatyczne zarządzanie ciasteczkami było zablokowane przez przeglądarkę internetową albo żeby użytkownik był za każdym razem informowany o tym, że ciasteczka są przesyłane do jego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwościach oraz sposobach zarządzania ciasteczkami można znaleźć na stronie ustawień aplikacji (przeglądarki internetowej). Ograniczenie korzystania z ciasteczek może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

Dlaczego ciasteczka są tak ważne?

Ciasteczka mają pierwszoplanowe znaczenie dla efektywnego działania internetu, pomagając w tworzeniu przyjaznego doświadczenia w korzystaniu z niego, przystosowanego do preferencji oraz zainteresowań każdego użytkownika. Odmowa korzystania lub wyłączenie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych stron.
Odmowa korzystania lub wyłączenie ciasteczek nie oznacza, że nie będziesz otrzymywać reklam internetowych, a jedynie to, że nie będą one odzwierciedlać twoich preferencji i zainteresowań wskazanych poprzez odwiedzanie określonych stron.

Przykłady wykorzystywania ciasteczek do ważnych celów (niewymagające uwierzytelnienia użytkownika za pośrednictwem określonego konta):

 • Treści i usługi przystosowane do preferencji użytkownika – kategorie produktów i usług.
 • Oferty przystosowane do zainteresowań użytkownika – zapisywanie haseł.
 • Zapisywanie filtrów chroniących dzieci przed określonymi treściami w internecie (opcje trybu rodzinnego, funkcje bezpiecznego wyszukiwania).
 • Ograniczanie czasu wyświetlania reklam – ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy dla określonego użytkownika strony.
 • Dostarczanie reklam lepiej dostosowanych do użytkownika.
 • Badania, optymalizacja oraz narzędzia analityczne – takie jak potwierdzenie określonego poziomu ruchu na stronie, jakiego rodzaju treści są przeglądane oraz sposobu dotarcia przez użytkownika na stronę (np. przez wyszukiwarki, bezpośrednio, z innych stron itp.). Strony internetowe przeprowadzają tego rodzaju analizy korzystania z nich w celu wprowadzania ulepszeń dla użytkowników.

Bezpieczeństwo oraz kwestie poufności

Ciasteczka wykorzystują format typu plain text. Nie składają się z części kodu, dlatego nie mogą być uruchamiane lub automatycznie uruchamiane. W konsekwencji nie mogą tworzyć swoich kopii lub replikować się w innych sieciach w celu dalszej replikacji. Ponieważ nie mogą wykonywać tych funkcji, nie mogą być uznane za wirusy.

Ciasteczka mogą być jednakże wykorzystywane w negatywnych celach. Ponieważ przechowują informacje dotyczące preferencji oraz historii przeglądania stron przez użytkowników, zarówno na określonej stronie, jak i na innych stronach, ciasteczka mogą być wykorzystywane jako forma spyware, oprogramowania szpiegującego. Większość producentów oprogramowania anty-spyware jest tego świadoma i w sposób stały znaczy ciasteczka w celu ich usunięcia w ramach procedur czyszczenia/skanowania antywirusowego/anty-spyware.

Ogólnie przeglądarki mają zintegrowane ustawienia poufności określające różne poziomy akceptacji ciasteczek, okres ich ważności oraz automatyczne usuwanie po tym, jak użytkownik odwiedził określoną stronę.

Inne aspekty bezpieczeństwa związane z ciasteczkami

Ponieważ ochrona tożsamości jest bardzo ważna i stanowi prawo każdego użytkownika internetu, wskazane jest, aby znał on ewentualne problemy, które ciasteczka mogą powodować. Ponieważ za ich pośrednictwem stale przesyłane są w obu kierunkach informacje między przeglądarką oraz stroną internetową, jeżeli atakujący lub nieautoryzowana osoba zacznie ingerować w przesył danych, informacje, które ciasteczka zawierają, mogą zostać przejęte. Choć jest to bardzo rzadkie, może mieć miejsce, jeżeli przeglądarka łączy się z serwerem, korzystając z nieszyfrowanej sieci (np. niezabezpieczonej sieci WIFI).

Inne ataki bazujące na ciasteczkach obejmują błędne ustawienia ciasteczek na serwerach. Jeżeli strona internetowa nie żąda od przeglądarki korzystania wyłącznie z szyfrowanych kanałów, atakujący mogą wykorzystać tę słabość do oszukania przeglądarki oraz przesłania informacji za pośrednictwem niezabezpieczonych kanałów. Następnie atakujący wykorzystują informacje w celach nieautoryzowanego wejścia na określone strony. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na wybór najlepszej metody ochrony danych osobowych.

Rady dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego odwiedzania stron internetowych bazujących na ciasteczkach

Ze względu na elastyczność ciasteczek oraz fakt, że wykorzystuje je większość najczęściej odwiedzanych, największych stron internetowych, korzystanie z nich jest niemalże nie do uniknięcia. Wyłączenie ciasteczek uniemożliwi dostęp użytkownika do najczęściej odwiedzanych i rozpowszechnionych stron internetowych takich jak Youtube, Gmail, Yahoo oraz inne.

Poniżej podajemy kilka rad, jak bezpiecznie korzystać ze stron przy wykorzystaniu ciasteczek.

 • Spersonalizuj ustawienia przeglądarki w zakresie dotyczącym ciasteczek, aby określić odpowiedni dla siebie poziom bezpieczeństwa użytkowania ciasteczek.
 • Jeżeli akceptujesz ciasteczka i jesteś jedynym użytkownikiem komputera, możesz ustawić długie terminy wygaśnięcia zapisu historii odwiedzin oraz osobistych danych dostępowych.
 • Jeżeli dzielisz się dostępem do komputera, możesz wziąć pod uwagę ustawienie przeglądarki w celu usuwania indywidualnych danych do nawigacji za każdym razem, gdy zamykasz przeglądarkę. Jest to wariant korzystania ze stron, które wykorzystują ciasteczka oraz usuwania wszystkich informacji tuż po zakończeniu sesji internetowej.
 • Zainstaluj oraz stale aktualizuj aplikacje anty-spyware.

Duża część aplikacji wykrywających i zapobiegających spyware obejmuje wykrywanie ataków na strony. W ten sposób uniemożliwiają one przeglądarce dostęp do stron internetowych, które mogłyby wykorzystywać podatność przeglądarki na ataki lub otwieranie niebezpiecznego oprogramowania.

Upewnij się, że masz stale aktualizowaną przeglądarkę. Duża część ataków bazujących na ciasteczkach jest dokonywana przy wykorzystaniu słabych punktów starych wersji przeglądarek.

Ciasteczka są wszechobecne i nie można ich uniknąć, jeżeli chce się cieszyć dostępem do najlepszych i największych stron internetowych – lokalnych lub międzynarodowych. Właściwie rozumiejąc sposób, w jaki działają, oraz korzyści, jakie przynoszą, możesz podjąć konieczne środki bezpieczeństwa, aby bezpiecznie korzystać z internetu.

Wyłączenie oraz odmowa otrzymywania ciasteczek może spowodować, że korzystanie z niektórych stron będzie niemożliwe lub utrudnione. Na tej samej zasadzie odmowa akceptowania ciasteczek nie oznacza, że nie będziesz otrzymywać/oglądać reklam internetowych.

Możliwe jest ustawienie przeglądarki tak, aby ciasteczka nie były akceptowane lub aby przeglądarka akceptowała ciasteczka tylko od określonych stron. Jeżeli na przykład nie jesteś zarejestrowany przy wykorzystaniu ciasteczek, nie możesz pozostawiać komentarzy.

Więcej informacji o stosowanych plikach cookies na naszej stronie znajdziesz w Polityce Cookies.